Dokumendiregister

Alates 2011/2012 õa

Leitavad süsteemist KIS > avalik vaade https://kis.hm.ee/

 

2010/2011 õa õppenõukogud ja otsused

nr 1-28.10.2010

Pelgulinna Gümnaasiumi 2011 – 2017 arengukava läbiarutamine ja heakskiitmine

 

Otsus: Kiita heaks Pelgulinna Gümnaasiumi 2011 – 2017 arengukava.

Alus: HTK 20.12.2007 määruse nr 81 „Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord” § 3 p 1.

nr 2-20.11.2010

Pelgulinna Gümnaasiumi põhimääruse läbiarutamine ja heakskiitmine

 

Otsus: Kiita heaks Pelgulinna Gümnaasiumi põhimäärus.

Alus: HTK 20.12.2007 määruse nr 81 „Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord” § 3 p 3.

nr 3-06.01.2011

Õpilase koduõppe rakendamine

 

nr 4-31.05.2011

 

Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine, kiituskirjaga tunnustamine.

Kooli õppekava ja kodukorra arutelu

 

nr 5-17.06.2011

 

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine

 

2009/2010 õa

nr 1-09.10.2009

Ettekanne – õp Pille Pipar
Klassijuhatajate (II – IX kl) kokkuvõtted I õppeveerandi kohta
Jooksvad küsimused

nr 2-18.12.2009

Õpilasele koduõppe võimaldamine
Otsus: konfidentsiaalne

nr 3-7.01.2010

Klassijuhatajatööst ja eksamitest – Kaidi Anni
Klassijuhatajate kokkuvõtted-analüüsid õppetulemuste kohta
Õpilasele koduõppe võimaldamisest
Jooksvad küsimused

nr 4-27.04.2010

Hindamisjuhendist
12. klasside õpilastele täiendava õppetöö määramine

nr 5-2.06.2010

I – VIII ja X – XI klasside õpilaste õpitulemused ja üleviimine järgmisse klassi. Täiendav õppetöö.
IX ja XII klasside õpilaste õpitulemused. Täiendav õppetöö.
Puudulikud kursusehinded gümnaasiumis. Mitmete puudulike kursusehinnetega gümnaasiumiõpilaste küsimus.
Õpilase nõustamiskomisjoni suunamine.
Otsus: konfidentsiaalne

nr 6-17.06.2010

Täiendava õppetöö ja eksamite sooritamine
Põhikooli (IX klassid) lõpetamine
Gümnaasiumi (XII klassid) lõpetamine, kordusriigieksami sooritanutele gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamine.
Info

nr 7-30.08.2010

Täiendava õppetöö sooritamine, järgmisse klassi üleviimine, põhikooli lõpetamine.
Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2009/2010.õa, eksamitulemuste kokkuvõte.
Info

 

2008/2009 õa

nr 1-09.10.2008

Teema:  õpilaste suunamine nõustamiskomisjoni
Otsus: konfidentsiaalne

nr 2-06.11.2008

Teema: õpilase suunamine koduõppele
Otsus: konfidentsiaalne

nr 3-15.01.2009

Teemad:

*Külalisesineja Vanalinna Hariduskolleegiumi direktori Kersti Nigeseni ettekanne.
*I poolaasta õppetöö analüüs. Täiendava õppetöö sooritamine.
*Lõpueksamite korralduse muutused.
*Parandusõppest.
*Õpilaste arv.
*12. klasside praktiliste tööde ja uurimustööde teemade kinnitamine

Otsus: kinnitati II pa. parandusõppe õpilaste nimekiri
Kinnitati 12. klasside praktiliste tööde ja uurimustööde teemad ja juhendajad

nr 4-13.04.2009

Teema: õpilase suunamine  nõustamiskomisjoni
Otsus: konfidentsiaalne

Nr 5, 01.06.2009

PÄEVAKORD
1. Õpikute ja ilukirjanduse laenutamisest ja tagastamisest raamatukokku.
2. I – VIII ja X – XI klasside õpilaste õpitulemused ja üleviimine järgmisse klassi. Täiendav õppetöö.
3. IX ja XII klasside õpilaste õpitulemused. Täiendav õppetöö.
4. Puudulikud kursusehinded gümnaasiumis. Mitmete puudulike kursusehinnetega gümnaasiumiõpilaste küsimus.
5. Uuest hindamisjuhendist.
6. ----- õpilase ------- suunamine nõustamiskomisjoni.
7. Õpilasraamatute täitmisest ja eksamitööde parandamisest.

OTSUSTATI
Viia I – VIII ja X – XI klasside õpilased üle järgmisse klassi ning puudulike aastahinnetega õpilastele määrata täiendav õppetöö.
Puudulike aastahinnetega IX ja XII klasside õpilastele antud täiendav õppetöö
Teha ettepanekuid uue hindamisjuhendi koostamiseks. Ettepanekud edastada oma ainekomisjoni esimehele. Tähtaeg 24.08.2009.   
Teised otsused on konfidentsiaalsed

Nr 6, 18.06.2009

PÄEVAKORD
1. Täiendava õppetöö ja eksamite sooritamine
2. Põhikooli (IX klassid) lõpetamine
3. Gümnaasiumi (XII klassid) lõpetamine
4. Jooksvad küsimused

OTSUSTATI
Viia õpilased üle järgmistesse klassidesse; klassikursuse kordama jätmine.
Võttes aluseks õpilaste aastahinded ja eksamitulemused, väljastada põhikooli lõputunnistused  ning  lugeda  põhikool  lõpetatuks  vastavalt  ÕN  protokolli lisale nr 3.
Võttes aluseks õpilaste aastahinded ja eksamitulemused, väljastada gümnaasiumi lõpu-tunnistused ning lugeda gümnaasium lõpetatuks vastavalt ÕN protokolli lisale nr 4.

Nr 7, 31.08.2009

PÄEVAKORD
1.      Täiendava õppetöö sooritamine, järgmisse klassi üleviimine.
2.      Ainekomisjonide esimeeste kokkuvõtted õppeaastast.
3.      Direktori asetäitjate õppe- ja kasvatustöö alal ettekanded.

OTSUSTATI
Viia üle õpilased järgmistesse klassidesse.