Avalik teave

 

Riikliku järelvalve ettekirjutused

Harju maavanema 21.10.2016 korralduse nr 2562-k Temaatiline järelevalve Pelgulinna Gümnaasiumis“ alusel viidi Pelgulinna Gümnaasiumis 31.10.–04.11.2016 läbi temaatiline haldusjärelevalve. Järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostas Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peainspektor Tõnis Arvisto.

 

Järelevalve prioriteet oli õpilaste individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk oli hinnata, kuidas on igale õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

 

Harju Maavanema 20.12.2016 korraldusega nr 2900-k kinnitatud Pelgulinna Gümnaasiumi temaatilise haldusjärelevalve teostamise õiendis nr 6-1/278 tehtud ettekirjutused:

 

  1. Esitada kooli õppekava arvamuse andmiseks kooli hoolekogule. Täitmise tähtaeg 15.02.2017.
  2. Esitada kooli õppekava arvamuse andmiseks õpilasomavalitsusele. Täitmise tähtaeg 15.02.2017.
  3. Viia kooli tunnijaotusplaan III kooliastmes vastavusse PGS §25 lõige 2 ja põhikooli riikliku õppekava § 15 lõige 4 ja lõige 5 kehtestatule. Täitmise tähtaeg 15.02.2017.

 

Riigihanked

Hetkel aktiivseid riigihankeid ei ole.

Kohtulahendid

Kohtulahendid puuduvad.

Vabad töökohad

Hetkel puuduvad. 

Hangete kord

https://drive.google.com/open?id=0B1-0pZFgjFnQZkM5cTIwOVhpNDg