Vastuvõtt

Üldine info:

Blanketid sisseastumiseks vaheklassidesse:
  • I klass vt I klassi määratud õpilaste vanematele
  • Vaheklassid - vastuvõtt ainult vabade kohtade olemasolu korral, võtke ühendust direktoriga. 
  • X klass - kliki siia
  • Registreerumine X klassi katsetele (vt allpool "Gümnaasiumisse sisseastujale")

 

Pelgulinna Gümnaasiumi I klassi määratud õpilaste vanematele

2018 aastal toimub koolivaliku tegemine ja hiljem koolikoha kinnitamine läbi e-kooli. 
Vt. Tallinna Haridusameti veebist ajakava ja reegleid.

1. klassi astuja esitab järgmised dokumendid:

  • Avaldus (saab täita koolis kohapeal)
  • Lapse sünnitunnistus
  • Lapse tervisekaart

Dokumente võetakse vastu kooli kantseleis kuni 29. juunini kell 14:00 
Kui te mingil põhjusel dokumente selleks ajaks tuua ei saa, siis palun võtke kindlasti ühendust Liina Maasaluga tel 673 3443 või tel 511 3032 või e-posti teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pelgulinna Gümnaasiumis on avatud alates teisest klassist 3 õppesuunda (alates 2015): kunstisuund, IKT-suund, matemaatika-loogika.

Suundade kirjeldused:

Kunstisuund - Kunstisuuna valinud õpilastel on igal nädalal 3 kunstitundi, mis toimuvad rühmades spetsiaalsetes molbertitega kunstiklassides ning skulptuuri ja graafika klassis. Algklassidest alates tegeldakse kunstitundides nii klassikaliste kunstitehnikate õppimise kui erinevate kaasaegse sisuga loovülesannetega, lõimitakse ainet kõigi teiste ainetega. Eesmärgiks on käelise tegevuse kaudu arendada isiksust tervikuna. Kunstitunnid sisaldavad 2.-6. klassini õpetaja valikul ka erinevaid vormiõpetuse, disaini ja trükigraafika ainetunde vastavalt ruumivõimalustele ja õpilaste ealistele oskustele (algklassides enamjaolt savist voolimine, papist vormiülesanded, keskastmes rohkem trükigraafikat koolis olemasoleva trükipressi abil ja disaini- ning arhitektuuriülesandeid). 7. ja 8. klassis on üldkunstitunnid 1 kord nädalas 2 tundi (aastas 70 tundi) ja 1 disainitund või animatsioonitund nädalas. 8. klassis lisandub kunstipraktika (35 t) ja 9. klassis kunsti lõputöö. Kunstisuuna tundides püüame juhendada õpilasi individuaalsemalt ja igaühe isikupära arvestades ning süvendada kunstialaseid oskusi ja teadmisi põhjalikumalt. Eesmärgiks on väärtustada loovat mõtlemist ja isikupäraseid lahendusi ja õppida nende abil väljendama oma mõtteid, ideid, teadmisi, arendada õpilaste kultuurilist teadlikkust. Kunstiõpetusel on ka oma Facebooki kanal: https://www.facebook.com/Pelgulinna-G%C3%BCmnaasium-KUNST-1395191540529774/

IKT-suund- IKT-suunal õpivad lapsed, kellel toimub 1x nädalas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tund. Tunnid on arvutiklassis ja seal õpitakse tundma erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid ja täiendatakse oma teadmisi nende kasutamise kaudu. IKT suunas peamiselt loome, mitte lihtsalt ei tarbi asju. Loome äppe, mänge, koomikseid, animatsioone, õppematerjale jm. Teeme koostööd ja suhtleme erinevate Eesti ja Euroopa koolidega (eTwinning). Programmeerime Lego Mindstorm roboteid, MakeyMakeysid, MeetEdisoni, Ozobot ja arvutis osaleme Kooditunnis kui ka muudes programmeerimist ja disaini puudutavates üritustes ja võistlustes. Olulisel kohal on õppida igapäevaselt tundma uusi ning vajalikke tehnoloogiad nt. Raspberry Pi, droonid, kuid teha selgeks ka traditsioonilised (kontorivara, mis on arvuti sees jne). Õpime tundma ka interneti ohutuse põhimõtteid. Kuna meie kooli külastavad paljud digipöörde huvilised, siis on õpilastel võimalus oma tegemisi ja oskuseid näidata nii Eesti kui ka välismaa külalistele. Kohtumine väliskülalistega annab õpilastele praktiseerida erinevaid keeli, suhtlusoskust, kui ka julgust esineda ja õpitut selgitada. Lisainfo ja tegevustest pildid leiate siin: http://pelguit.blogspot.com/

Matemaatika-loogika - siin õppivatel õpilastel on nädalas lisaks üks matemaatika-loogika tund. Seal tegeletakse nii raskemate ülesannete lahendamise, kui ka nuputamisülesannetega. Matemaatika-loogika suunatunnis püüame läheneda matemaatikale ja sellele teemale veidi teise nurga alt, kui traditsiooniline arvutamine. Teeme robootikat (Lego WeDo kui ka teised algtaseme robootika vahendid), õpime mängima mõttemänge (kabe, male jne), lahendame loogikaga seotud ülesandeid (Sudoku jne). Samuti õpime matemaatikat interaktiivsete mängude kaudu.

Algklasside tegevusest koolis - kliki siia

Tugisüsteemid - kliki siia

 

Gümnaasiumisse sisseastujale

2018-2019 õppeaasta vastuvõtt

Vastuvõtt 10. klassi:

 

Pelgulinna Gümnaasiumi X klassi katsed toimuvad kunsti- ja pragmaatilisele suunale.

Mõlemale suunale toimub vestlus, kunstisuunale kandideerimisel toimub ka kunstikatse.

 

Registreerumine katsetetele on avatud kuni 4.04.2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_QtuVkNZ4hIfaifiVWtlQtkJn4ZT7FHrWcW2IIIW9OycpDw/viewform

 

Kunstikatse toimub: 6. aprillil kell 14:00
Kunstikatse sooritaja võtab kaasa:
- tunnistuse koopia või e-kooli tunnistuse väljavõte
- isikut tõendav dokument
- hariliku pliiatsi
- kustutuskummi
- maalimisvahendid (guaššvärvid ja pintslid).
Veetopsi ja paberi saate meie poolt.

 

Kunstikatse tulemusel moodustatakse pingerivi, mille alusel kutsutakse õpilaskandidaadid vestlusele. 

 

Vestlused toimuvad vahemikus 10.-20. aprill 2018

Lepime Teiega aja kokku e-kirja teel.

Kaasa võtke vestlusele:
- tunnistuse koopia või e-kooli tunnistuse väljavõte
- isikut tõendav dokument

Pingerivi kandideerijatest moodustatakse võttes aluseks kolme veerandi hinded 10p, vestlus 10p. 

...........................

Üldine õppekava info:  - kliki siia
 
Kunsti-kultuuri-meedia suund
Gümnaasiumi kunstisuund sisaldab 3-4 tundi kunsti üldõpet nädalas. Kunstisuuna lisaained on jagatud kahte gruppi: vabad kunstid ja kujunduskunst. Vabade kunstide suuna lisaaineteks on krokii, trükigraafika, animatsioon. Kujunduskunsti suuna lisaained on disaini alused, arhitektuuri alused. Õpitakse ka kunstiajalugu ja selles toimub ka suunaeksam lõpetamisel. 10. ja 11. klassis toimuvad suvised kunstilaagrid ja iseseisev joonistamine. 12. klassis toimub kunsti lõputööde näitus. Lisaks loe siit, mis PGs kunstis toimub - kliki siia

StartUp-pragmaatiline suund
Gümnaasiumi pragmaatilise suuna lisaaineteks on: majandus, mis sisaldab ka algkursust raamatupidamisest; infotehnoloogia, mis hõlmab informaatikat, arvutigraafikat, veebimeediat, video ja animatsiooni; riigikaitse ja laagrid, sportmängud. Suuna lõpetamisel toimub ainete komplekseksam. Tegevuse näiteks: PG spordiblogi - kliki siia IT blogi - kliki siia
 
Mõlemas suunas on kohustuslikeks aineteks lai matemaatika ning uurimustööde tegemiseks üks toetuskursus. Need annavad õpilasele laiema toetuse matemaatika riigieksami läbimiseks kui ka 12. klassis kohustusliku uurimustöö tegemiseks. 

Lisaks valitud suuna kohustuslikele ainetele on võimalik valida järgnevaid ülekoolilisi valikaineid nagu majandus, eraisiku rahaasjad, koorilaul, üldkunst, seltskonnatants, biokeemia I ja II, maailma ajalugu,  riigikaitse, praktiline psühholoogia, majandusmatemaatika.
  • Humanitaarsete huvidega õpilasele: draamaõpetus, kõneõpetust ja kultuurilugu, sündmusekorraldust, sotsiaaltöö alused jm.
  • Informaatika ainetest pakume huvilistele: K - suunale: informaatika, arvutigraafika, video ja animatsiooni ja K ja P suunale: robootika, mobiilitehnoloogia, küberkaitse, aerokool jne. 
  • Huviliste olemasolul avatakse riigieksamiks ettevalmistuskursused (matemaatika, eesti keel, koolieksam). Lisaks veel võimalus läbida teooriakursus liiklusõpetuses (autokool)

Teeme koostööd Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikool. 

Valikainete valimine toimub esimesel koolinädalal (info klassijuhatajalt).  
Valikainekursus avatakse, kui kursusele on registreerunud vähemalt 15 õpilast.

Muu informatsioon gümnaasiumi õppetöö korralduse kohta - kliki siia
....................
 
Kandidaatidega võtab kool ühendust hiljemalt 7. mail registreerumisel antud e-maili teel. 
 
Augustis ja septembri alguses X klassi on võimalik õppima asuda, kui on vabu kohti. Info direktor Tõnu Piibur. 
 
Kui soovite oma kandidatuurist loobuda, siis palume sellest KOHESELT teatada
liina.maasalu [@] pelgulinna.edu.ee   või 673 34 43 (kantselei)
 
VÄGA OLULINE: Dokumente võetakse vastu kooli kantseleis kuni 29. juunini kell 14:00.
 
X klassi asutja esitab: tervisekaardi, põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe. Õpilaspileti pilt tehakse koolis septembris. 
Kui on probleeme, siis andke nendest teada eposti liina.maasalu [@] pelgulinna.edu.ee või telefoni teel JLIB_HTML_CLOAKING tel 673 34 43