Kiirelt leitav

Avaliku teabe seaduse § 28 ja § 32 lg 1 alusel ja kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning tulenevalt vajadusest ühtlustada koolide veebilehtedel olevat informatsiooni

1. Kinnitada Tallinna munitsipaalkoolide kodulehekülgede alljärgnevad andmed:

1.1. Kontaktandmed: (kõik leitav ühest kohast)
1.1.1 kooli aadress, telefon, e-posti aadress, juhi vastuvõtuaeg;
1.1.2 kooli asukoha kaart;
1.1.3 asutuse koosseis, töötajate kontaktid;
1.1.4 hoolekogu liikmed, hoolekogu kontakt: e-posti aadress;
1.1.5 tervisenõukogu liikmed, nõukogu kontakt e-posti aadress.
1.1.6 õpilasomavalitsuse liikmed, õpilasomavalitsuse kontakt e-posti aadress.

1.2. Kooli tegevusega seotud dokumendid:
1.2.1 põhimäärus;
1.2.2 arengukava;
1.2.3 sisehindamise aruanne

1.2.4 kodukord sh: (kõik leitav ühest kohast)
1.2.4.1 õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord; 
1.2.4.2 õpilase hindamisest teavitamise kord;
1.2.4.3 õppest puudumisest teavitamise kord;
1.2.4.4 vanemale õpilase päevakavast  teavitamise kord;
1.2.4.5 õpilaste tunnustusmeetmed;
1.2.4.6 alused gümnaasiumist väljaarvamiseks;
1.2.4.7 kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite kasutamine õppetundide välisel ajal;
1.2.4.8 õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitseks ning vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord;
1.2.4.9 jälgimisseadmestiku kasutamise kord;
1.2.4.10 õpilase poolt kodukorraga mittekooskõlas kasutatavate esemete kooli hoiulevõtmise ja nende tagastamise kord;
1.2.4.11 tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord.

1.2.5 vastuvõtu kord ja tingimused
1.2.6 hoolekogu otsused.

1.3 dokumendiregister;
1.4 avalduste ja muude dokumentide vormid ja nende täitmise juhendid; (vastuvõttu puudutavad juhendid)
1.5 täitmata ametikohtade loetelu; (hetkel täitmata ametikohti ei ole)
1.6 üldkasutatavate teenuste loetelu ja hinnakiri;
1.7 haridusasutuse töötasujuhend;
1.8 riikliku järelevalve ettekirjutused või otsused nende jõustumisest;

1.9. õppetöö: (kõik leitav ühest kohast)
1.9.1. õppeaasta eesmärgid;
1.9.2 õppetöö korraldus (tundide ajad jms);
1.9.3 õppekava sh:
1.9.3.1 kasutatav hindesüsteem ja hinnete viie palli süsteemi teisendamise põhimõtted;
1.9.3.2 kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine koolis;
1.9.3.3 hindamise, hindamisest teavitamise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord;
1.9.3.4 haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted;
1.9.3.5 vanematele tagasiside andmise kord õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta;
1.9.3.6 hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord;
1.9.3.7 järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord. 
1.9.3.8 tunnijaotuskava;
1.9.3.9 võõrkeelte õpetamine;
1.9.3.10 valikained, nende tutvustus;
1.9.3.11 õppeaasta ürituste kava;

1.10 tugiteenuste loetelu ja toimumise ajad;
1.11 konsultatsioonid;
1.12 söökla nädalamenüü; OÜ Flosse veeb

1.13 terviseedendus (üritused jm);
1.14 õppekavaväline tegevus sh huviringide ja pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava;

1.15 projektid ja koostööpartnerid:
1.15.1 projektide loetelu ja sisu;
1.15.2 lingid erinevatele veebilehtedele. (koostööpartnerid)

Lisaks: tunniplaan - http://tunniplaan.pelgulinna.edu.ee/